Ilmastovaikutukset

Liikenne ja kasvihuonekaasupäästöt (CO2)

Kasvihuonekaasuista keskeisin on hiilidioksidi, jonka lisäksi kasvihuonepäästöihin luetaan metaanipäästöt, F-kaasut sekä jotkut muut päästölajit, jotka vaikuttavat osaltaan ilmastonmuutokseen. Hiilidioksidipäästöjä tarkastellessa tehdään kahtiajako päästökauppajärjestelmään kuuluviin ja sen ulkopuolelle jääviin ns. taakanjakosektorin päästöihin. Yksi jälkimmäisen ryhmän suurimmista sektoreista on liikenne. Sen osuus kasvihuonepäästöistä on vähän alle viidennes. Jos LULUCF-sektorin päästöt lasketaan mukaan, on tieliikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä n. 16 % ja ilman LULUCF-sektorin päästöjä n. 19 %. Näillä näkymin liikenteen kasvihuonepäästöt tulevat vähenemään peräti 37 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Muutos koskee erityisesti tieliikennettä.

Yksittäisen auton ilmastovaikutusten suuruus riippuu monesta tekijästä, kuten esimerkiksi ajoneuvon hyödyntämästä käyttövoimasta. Ilmastopaneelin autokalkulaattorista näet eri vaihtoehtojen ilmastovaikutuksia koskevat tiedot: https://www.ilmastopaneeli.fi/autokalkulaattori/


Miten päästöihin voi omalta osalta vaikuttaa

Kukin ajoneuvon käyttäjä voi vähentää omasta ajamisesta syntyviä päästöjä ja parantaa auton polttoainetaloutta monella eri tavalla. Ajoneuvoa tulee käyttää asianmukaisesti ja huoltaa säännöllisesti. Olisi hyvä välttää aggressiivista ajotapaa, suosia alempia maantienopeuksia sekä opetella ajamaan ennakoivasti. Myös renkaiden oikealla paineella, tyhjäkäyntiaikojen lyhentämisellä sekä liiallisen kuorman välttämisellä on positiivisia vaikutuksia auton polttoainetalouteen sekä hiilidioksidipäästöihin.


Liikenteen päästövähennystavoitteet

EU:n hyväksymä Pariisin ilmastosopimus säätelee EU:n ilmasto- ja energiapoliittisia linjauksia aikavälille 2020–2030. Taannoisen Euroopan komission vähähiilitiekartan linjauksen mukaan päästöjä on EU:ssa mahdollista vähentää kustannustehokkaasti 40 % vuoteen 2030 mennessä, 60 % vuoteen 2040 mennessä ja peräti 80 % vuoteen 2050 mennessä. Vähennykset onnistuvat jo pelkästään EU:n sisäisten toimien avulla.

EU on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. EU pyrkii olemaan lisäksi ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

EU on lisäksi hyväksynyt autonvalmistajia koskevat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet, joiden mukaan uusien henkilöautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään 15 % vuoteen 2025 mennessä ja 37,5 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2021. Pakettiautoille vastaavat päästöjen vähentämistavoitteet ovat 15 % vuoteen 2025 mennessä ja 31 % vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoja:
https://www.aut.fi/ymparisto/tieliikenteen_ilmastovaikutukset